Kurumsal

2017 ŞUBAT MECLİS KARARI

2017 ŞUBAT MECLİS KARARI

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.02.2017                

Karar No

    16

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Şubat 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Erden EKİM – (mazeretli izinli)

         

 

Gündem Dışı Teklif                           :                                                                                              

KARAR- 16  -  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.02.2017 tarih ve 220 sayılı yazısı ile teklif edildiği üzere; “  28.11.2013 tarihinde Belediyemizin de katkı ve destekleri ile kurulması sağlanan Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi halen mülkiyeti belediyemize ait olan binada faaliyetlerine devam etmektedir.

Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde dezavantajlı gruplar olarak tanımladığımız bu

Derneğin üyeleri, kısıtlı ekonomik imkanları ve belediyemizin sağladığı katkılar dahilinde

faaliyetlerine devam etmeye ve ilçemizde yaşayan engellilere hizmet etmeye çalışmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi c fıkrası "Belediyeler kamu yararına çalışan dernekler ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir." hükmü mevcuttur. Belediyemizce Ayancık Sakatlar Derneği ile birlikte yapılması planlanan sosyal projelerin uygulamaya

geçirilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin c fıkrası dayanak olmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g. maddesi gereği bahse konu dernek ile bir protokol imzalanmasına ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine “ esas teklif gündemin 6.maddesinden sonra ( a ) bendi olarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündem Dışı Teklif                         :

KARAR- 17 -  Belediye Meclis toplantılarının 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereği sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebileceği ve bu işlemin meclis kararı ile mümkün olduğu mevzuatta yer almaktadır.

            T.C. İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri tarafından yapılan Denetimde meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kayıt altına alınması gerektiği rapor edilmiştir. Bu çerçevede meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kayıt işleminin başlanması hususunda gündem dışı teklifin gündemin 6. Maddesinden sonra ( b ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

 

 

 

 

KARAR- 18 -   6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kan. K cetvelinin “ fazla çalışma ücreti” başlıklı kısımda belirlenen ücretler dikkate alındığında; Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği birimlerinde çalışanlara  01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ;

Zabıta ve İtfaiye Amirine (amirliğe vekalet edilmesi halinde bu ücret ödenir)260,00-TL

Zabıta memuru, itfaiye erleri ile diğer ünvanlarda çalışanlara 250,00-TL, maktun aylık brüt fazla çalışma ücreti ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 19 -  Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi Fidanlık mevkiinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 245 ada  26, 27, 28, 29, 30, 31, 37 ve 38 nolu parsellerin düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Belediyelerin Arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışına dair yönetmeliğin Arsa Temini ve İmar Planı başlıklı 6. maddesine

istinaden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri doğrultusunda ve diğer ilgili meri mevzuat kapsamında bedeli mukabilinde satın alınmasına,  Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 20 -    04.05.2015 tarih ve 57 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen “Ayancık Belediyesi Otopark Yönetmeliği” nin Madde 6.1. Bina otoparklarının düzenleme esaslarının 8. Fıkrasına;  İlçe Trafik Komisyonunun 27.05.2013 tarihinde 4 karar numarası ile almış olduğu "Yalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı; Yaşardoğu sokaktan Bahabey sokak başlangıcına kadar yolun sağ tarafı, Yeni Cami sokağın; Atatürk caddesinden Prof. Dr. Sedat Demircan istikametine Dörtyol taksi durağından sonra yolun sağ tarafı, Kantarcıoğlu Caddesinin; Cumhuriyet Meydanından Prof. Dr. Sedat Demircan istikametine yolun sağ tarafının park alanı olarak kullanılması kararı" nın,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği “Ayancık Belediyesi Otopark Yönetmeliği” ne eklenmesi talebi tadilen oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 21 - İlçemiz Akçakese köyü 105 ada 38 nolu parsel üzerinde Orman Genel Müdürlüğünden Ön İzin alınan 6200 m2’lik kısımda 5393 sayılı Belediye kan. 15/g maddesi gereği  Ayancık Belediyemiz için  “ Katı Atık Aktarma İstasyonu ” kurulması için Orman Genel Müdürlüğünden 2 yıl süreli ön izin belgesi alınmıştır. Ön iznin Kesin izne dönüştürülebilmesi için imar plan çalışmaları, ÇED ve Çevre Kurulu Kararı ile ilgili süreçler devam etmekte olup, bu amaçla Aktarma İstasyonu için Kesin İzin talebinde bulunulmasına ve bu alanda Yatırım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -22-  5393 sayılı Belediye kan. 49. Madde 2. Paragrafı gereği olarak; Belediyemiz çalışanlarından Başkan Yardımcısı Hasan YILDIZ, 15.10.2016 tarihi itibariyle Kültür ve Sosyal İşler Müdür kadrosuna ataması yapılmıştır. Meclisimizin bilgisine sunulur.

 

KARAR- 23 -     28.11.2013 Tarihinde Belediyemizin de katkı ve destekleri ile kurulması sağlanan Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi halen mülkiyeti belediyemize ait olan binada faaliyetlerine devam etmektedir. Bahse konu Türkiye Sakatlar Derneği kamu yararına derneklerden olması nedeniyle; Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde dezavantajlı gruplar olarak tanımladığımız bu Derneğin üyeleri, kısıtlı ekonomik imkanları ve belediyemizin sağladığı katkılar dahilinde faaliyetlerine devam etmeye ve ilçemizde yaşayan engellilere hizmet etmeye çalışmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi ( c ) fıkrası "Belediyeler kamu yararına çalışan dernekler ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir." hükmü mevcuttur. Belediyemizce Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi ile birlikte yapılması planlanan sosyal projelerin uygulamaya geçirilebilmesi için ve derneğin kurumumuzdan yapmış olduğu ayni ve nakdi talepler,  araç-gereç tahsisi, bakım ve onarımı,  organizasyon hizmetleri  vb nin yürütülebilmesi için  Belediyemiz Bütçesinden imkanlar nispetinde ödeme yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin ( c ) fıkrası dayanak olmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g. maddesi gereği bahse konu dernek ile bir protokol imzalanmasına ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e  yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR – 24 – Belediyemiz Meclis toplantılarının 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereği sesli ve görüntülü cihazla Mart 2017 tarihli meclis birleşiminden başlamak üzere kayıt altına alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal