Kurumsal

EYLÜL AYI MECLİS KARARI 2016

EYLÜL AYI MECLİS KARARI 2016

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.09.2016                

Karar No

    80

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Eylül 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -  - İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN   Ayşe YAVUZ ÖZER

OTURUMA KATILAMAYANLAR:

         

 

 

Gündem Dışı Teklif                   :

KARAR -80- Ayancık ilçemiz Yalı Mahallesi  Gazhane caddesi 33ada 5 nolu parsel sahibi Alaattin Saygın ‘ın  imar tadilat dilekçesi ekte olup, Yalı mahallesi Gazhane caddesi 33 ada 5 parsel de kayıtlı taşınmazın üzerinde Turizm Tesis Alanı amaçlı imar planı değişikliği tadilat talebi   gündeme alınmakla beraber incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Dışı Teklif                   :

KARAR -81- Ayancık ilçemiz Beşiktaş Mahallesi  Kavalyeciler sokak üzerindeki yapı adasında imar hatlarıyla parsalizasyon hatları arasında uyumsuzluk söz konusudur. Söz konusu yapı adasında gerekli revizelerin yapılması için imar değişikliği talebi gündeme alınmakla beraber incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

KARAR-82-  Belediyemiz Ücretler Tarifesinde yer alan liman ücretlerinin gözden geçirilmesi, günün şartlarına  göre tesbit edilmesine esas olmak üzere gerekli incelemelerde bulunmak üzere teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR- 83 -  5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği İlçemiz belediye ve mücavir alan sınırlarında aynı yasanın 15.maddesi (p) bendi ile verilen görevler başta olmak üzere diğer mevzuat hükümleri ile belediyelere tanınan görev ve yetkiler konusunda belediye meclisinin alacağı kararların dayanaklı, sağlıklı ve genel kabul görecek şekilde karara bağlanabilmesi amacıyla görev süresi 1 yıl olmak üzere 3 kişilik Trafik Komisyonu kurulmasına,  bu komisyon üyeliklerine Aslan Özdemir, Erden Ekim ve Saim Yılmaz oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR- 84- İlçemizde Sinop Üniversitesine bağlı Ayancık Meslek Yüksek Okulu 5 Bölüm adı altında 6 program, I. Ve II. Öğretim yaklaşık 700 öğrenci ve bununla orantılı akademik ve idari personel bulunmaktadır. Mevcut Meslek Yüksek Okulunun yanına 20 programlı 3200 öğrenciyi barındıracak okul inşaatına başlanmış ve tamamlanma aşamasına gelinmiştir. İlçemizde mevcutta var olan öğrenci barınma sorunu yeni bölümlerin açılmasıyla daha artacağından ilçemize gelen öğrencilerin mağdur olmaması için 01.06.2016 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile  Çayiçi Mahallesinde Belediye Başkanlığımıza ait 151 ada 6 nolu parsel sehven hatalı yazılmış olup; iş bu maddi hatanın düzeltilerek yeni karar olarak İlçemiz Çayiçi mahallesinde Belediye Başkanlığımıza ait olan 151 ada 5 nolu parselin; 5393 sayılı Belediye Kanununun [Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15/h bendi ve 4. Fıkrası],  [Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18/e bendi] ,  [Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75/d bendi]  hükümleri çerçevesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığının 14.06.2016 tarih ve 31729 sayılı yazısına istinaden; Öğrenci yurdu yapılmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 20 yıl süreyle tahsis edilmesine, bunun için Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.                                                                                                                          Ayhan ERGÜN                     Arif Adil AKIN                   EminTAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı             Katip Üye                             Katip Üye

Benzer Kurumsal